طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)2


هوالباقی.بالاخره صبح جمعه ای وصل یارحاصل شده!؟روح بلندآیت الله
عیوضی به سوی خالقش پرمی کشد.
پیکرایشان بعدازغسل وکفن شدن چندروزی درمسجدمحله تپلی باغ
نگهداری می شودامابه علت ضعف شدیدمالی خانواده و...امکان فرستادن
آن به قم المقدسه نیست.دست آخربه پیشنهادمرحوم آیت الله علی یالقوز-
آقاچی که درمراسم ختم ایشان شرکت فعال داشت جنازه معظم له به
قبرستان طوبایه تبریزمنتقل شده درمیانه مزاردوشخصیت برجسته آذربایجان
یعنی باقرخان(سالارملی)وآیت الله میرزافتاح شهیدی(ره)که حق استادی به
گردن آیت الله عیوضی داشت دفن می گردد.علمابرجسته تبریزچون ناصرزاده
توتونچی وخسروشاهی و...به تمجیدازاوسخن می گویند...
(تصویرمرحوم شیخ علی یالقوزآقاچی رادرذیل همین متن مشاهده می کنید)  


برچسب ها: مزارروحانیون شیعه، طوبایه تبریز، مزارباقرخان سالارملی، مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی، شاگردآیت الله العظمی بروجردی(ره)، تبریز، علماء تبریز،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:22 ب.ظ

نظرات

مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی(ره)1


هوالحی.بعدازشنیدن خبروفات سیدناآیت الله العظمی حسین طباطبایی-
بروجردی(ره)حال مرحوم آیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی روبه وخامت
رفت هرچنددوسالی بودکه ازمنزل روستای قزلجه(توابع بستان آبادآذربایجا-
نشرقی)به شهرتبریزمهاجرت کرده بودندودرانتهای محله خیابانی(تپلی باغ)
کوچه ای به نام اتحاداقامت داشت وبه ظاهرازحمت کارکشاورزی ودامداری
راحت شده بودامافراغ استادشاگردراهم مبتلاکرد!؟
کسالت وبستری شدن طولانی مدت اوباتشخیص صریح پزشکان ازبیماری
سرطان بودبقول عامیانه غم وغصه عاملش بود...
این دوره همزمان باتشکیل نطفه گروههای چریکی تحت تاثیرافکارمارکس و
حکومت اتحادجماهیرشوروی درایران بخصوص تبریزبودوبه هرحال گفتگووبحث-
های میان ایشان وبرخی بنیانگذاران فدائیان خلق ومجاهدین خلق همچون
شهیدمحمدحنیفی نژادو...درگرفته است.
آن زنده یادبه مانندرفیق دیرین وهم دوره طلبگی خودآیت الله سیدمحموداعلائی
طالقانی(رضوان الله علیه)بادرک موقعیت وروشنفکری خودازدرگیری بااینگونه
افرادغیرمذهبی یاگرفتارنگاه ایدئولوژیک به مقوله دین که حاصل آن ریختن آب
به آسیاب حکومت پهلوی بوداجتناب کرده به تعبیرزیبای شادروان مهندس مهدی-
بازرگان:فرزندان عزیزاسلام رادعوت به بازاندیشی درمبانی فکری خودودرک
عمیق احوالات علماء شیعه ودوره های تاریخی شکوه مندی چون سلسه
جلیه صفویه و...می کرد.گذشت زمان پیروزی انقلاب 57 ورخ دادهای پس ازآن
برصحت مواضع ایشان درآن دوره تاریخی شاهداست.شخصیت کاریزماتیک و
آگاهی وی ازمسائل روزسبب شده بودامثال هواردان علی شریعتی و...نتوانند
برچسب ارتجاع وجمودفکری بروی زده اوراازچشم مردم بیندازند...
درآخرین روزهای حیات فرزندارشدخود(مرحوم مددعلی) رابه بالین خواسته با
نشان دادن سندقبری که آقای بروجردی دروادی السلام(خاک فرج قم)شخصا
برایش خریده بودوصیت شرعی می کندکه بایددرآنجادفن شود...

  


برچسب ها: مزارآیت الله شیخ میرزاعلی عیوضی گنجی، شاگردسیدحسین بروجردی، آیت الله العظمی سیدحسین بروجردی(ره)، مزارعلماء شیعه، وادی السلام قم، فدائیان ومجاهدین خلق، سیدمحمودطالقانی،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:پنجشنبه 16 شهریور 1396    تاریخ : 09:03 ب.ظ

نظرات