طلبه علوم مذهبی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسلاید شو

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موسیقی آره یانه!؟

یاالسمیع.درمبحث شیمی صحبت ازماده کاتالیزورهست یعنی

چیزی که سرعت فرایندیک تبدیل روافزایش می دهد.

موسیقی هم وقتی ازشکل نت ونوشته خارج شدودرغالب ساز

به گوش انسان رسیددقیقا چون یک کاتالیزوربرجسم اثرمی گذارد.

اگرموقع شنیدن موزیک شادواصطلاحاشش وهشت میل به رقصیدن

پیدامی کنیم یانغمه غمگین اشکمان رادرمی آوردازهمین رواست.

اصولا غالب فقهابامقوله موسیقی مشکل دارند.چراکه شرع زندگی

رادرروال وریتم طبیعی توصیه کرده وبسیاری ازچیزمانندشراب و..

که حال طبیعی رابه یک باره تغییردهدمزموم شناخته شده است.

اگردقت کنیدکسی که زیادموسیقی گوش می کننددچارشکست

عشقی شده ویاعنصرسازنده غیرت دروجودشان کم شده وفرازهای

ادعیه ودعاهای مذهبی و..قلیان روحی برایشان ندارد.

پس اجتناب ازچنین چیزهای مخصوصا نوعی که تحریک بیشتری

داردپسندیده است لفظ لهوولعب درفقه شیعی به همین خاطرذکر

شده است.حال امابه دلیل دیدگاه متفاوت برخی فقیهان وهمینطور

اعمال یک سلیقه خاص درکشورماتوسط ابزارهای گوناگون وبه

مددبرخی اهرم های قدرت وتبلیغات موسیقی فروان وکاملادر

دسترس همه است پس پدیده های اجتماعی سیاسی و...نمودو

جلوخاصی درآثاربرخی هنرمندان متعهدبه مبانی ملی ومذهبی

می یابدوشایسته است فردی که درجامعه زندگی می کندازآنها

مطلع باشد.فرضا برخی کنایه ها:چه خوشگل شدی امشب یاهمه

چی آرومه و...اگرندانیم ازکدام ترانه آب می خورددسته ای مارا

درمعاشرتهای اجتماعی به تمسخرخواهندگرفت .

هالو وانگشت نمای مجلس خواهندشمرد...

لذا دریک حدمعدودوچهره های مهم موسیقی سنتی یاپاپ مثل

استادمحمدرضاشجریان یاشادمهرعقیلی و...لازم است.

امابیشترازآن برکت رااززندگی خواهدبردومنزل ومحل کاررا

پناهگاه اجنه وارواح شرخواهدکردوالقصه عوارض مادی ومعنوی

خطرناکی دارد.ولی علم موسیقی وآشنایی باریتم والحان آوازی و..

بدون استفاده ازبرخی سازها مثل پیانو گیتارو...فی نفسه مجازودر

شرع مقدس کارستوده است .به امیدباران وصلح

[

]
  


برچسب ها: موسیقی بشنویم!؟، موسیقی بدون ساز، موسیقی مکتوب، نوازندگی، رابطه شکست عشقی وموسیقی، بحران های اجتماعی بامسکن موسیقی درمان نمی شود، چراموسیقی درایران کنونی زیادرواج یافته است!؟،

به قلم :   سعید حریری اصل     

نوشته شده در ساعت:دوشنبه 20 شهریور 1396    تاریخ : 10:10 ب.ظ

نظرات